Zawór nadciśnieniowy

Dopływ cieczy nad zawór jest ograniczony dławikiem i dławikiem w głowicy. W momencie, gdy siła od sprężyny będzie większa niż siła od ciśnienia — tłoczek cofnie się zamykając gniazdo zaworu stożkowego. Ciśnienie wyrówna się pod i nad zaworem, a tym samym zostanie on zamknięty siłą od sprężyny i dodatkowo siłą od ciśnienia. Jeżeli przy pracującej pompie układu ciecz nie powinna trafiać do odbiornika, to należy otworzyć zawór, łącząc w ten sposób przestrzeń nad zaworem z przelewem, co spowoduje zanik siły od ciśnienia nad zaworem. Zawór uniesie się do góry otwierając przepływ z przestrzeni roboczej P na przelew T. Podobnie działa zawór nadciśnieniowy (przelewowy) włączony w układ napędu silników płyt wibracyjnych zagęszczających tłuczeń od czół podkładów, jak również zawór włączony w układ rozwierania łap. Wyrównywanie ciśnień pod i nad zaworem odbywa się przez dławik (otwór kalibrowany) znajdujący się w zaworze. Wzrost ciśnienia powoduje bezpośrednio otwarcie zaworu stożkowego. Zawór rozładowania pompy służy do utrzymywania wymaganego ciśnienia w układzie hydraulicznym i przełączania pompy na przelew w razie napełnienia układu i utrzymywania się wymaganego ciśnienia. Ponadto zawór służy do przełączania pompy także na przelew w przypadku, gdy pompa nie powinna tłoczyć cieczy do układu hydraulicznego. Zawór rozładowania pompy włącza się do układu szeregowo. W płycie montażowej jest wmontowany zawór zwrotny, uniemożliwiający cofanie się cieczy z układu do pompy. W razie nagłego zgaśnięcia silnika spalinowego maszyny (pompa również przestaje pracować) istnieje możliwość doprowadzenia maszyny do stanu transportowego wykorzystując ciśnienie zmagazynowane w akumulatorze hydraulicznym. Brak zaworu zwrotnego uniemożliwiłby wykonanie takiej operacji. [hasła pokrewne: auto holowanie, Hale magazynowe, firma zbrojarska ]

Charakterystyka wyprzedzenia zapłonu

Spalanie mieszanki, czyli proces zamiany energii chemicznej paliwa w energię cieplną, rozpoczyna się już w okresie suwu sprężania, np. wskutek iskrzenia pomiędzy elektrodami świecy, i trwa jeszcze po wykonaniu przez tłok zwrotu zewnętrznego, kończąc się dopiero podczas suwu rozprężania (punkt S), W procesie spalania wyróżnić można poglądowo — okres niewidocznego spalania, kiedy tworzy się front płomienia, oraz okres spiętrzania ciśnienia (Z-H), któremu towarzyszy początkowo zmniejszanie się objętości gazów (pojemności komory spalania — Z-O), a następnie zwiększanie sie tej objętości (O-H).

Wyprzedzenie zapłonu. Aby uzyskać możliwie korzystny przebieg spalania mieszanki w cylindrze, trzeba ją zapalać pod koniec suwu sprężania, nim jeszcze tłok wykona zwrot zewnętrzny (ZZ) — ponieważ proces spalania rozwija się i trwa przez pewien okres czasu. Zapłon mieszanki następuje więc wcześniej niż tłok osiąga zwrot zewnętrzny, czyli z odpowiednim wyprzedzeniem, które określa się powszechnie kątem obrotu walu korbowego, od chwili wywołania iskrzenia pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej do chwili osiągnięcia przez tłok położenia zwrotu zewnętrznego.

Najkorzystniejsze wyprzedzenie zapłonu zawiera się zwykle w zakresie 15. . .400 0. w. k. (kata obrotu wału korbowego). Jedynie w okresie rozruchu silnika, aby ułatwić jego uruchomienie i uniemożliwić tzw. zwrotne odbicie, chwilowo zmniejsza się wydatnie wyprzedzenie zapłonu, a nawet ustawia się zapłon bez wyprzedzenia W ZZ lub z opóźnieniem do 50 po ZZ. Zarówno przedwczesny zapłon, jak i zbyt późny, jest wysoce niepożądany, ponieważ uniemożliwia prawidłową przemianę ciepła wywiązującego się wskutek spalania mieszanki na mechaniczną. [więcej w: hydraulika przemysłowa, Hale magazynowe, garaż blaszany ]

Charakterystyka wyprzedzenia zapłonu. Ujmując poglądowo, aby zapewnić prawidłowy przebieg spalania mieszanki w cylindrach, ze zmianą chwilowych warunków pracy konieczne jest zmienianie najkorzystniejszego dotychczas wyprzedzenia zapłonu według następujących zasad: z przyspieszaniem biegu silnika wyprzedzenie zapłonu powinno wzrastać, aby okresy czasu na spalanie mieszanki pozostały niezmienne lub wydłużyły się odpowiednio do pogorszenia się warunków spalania mieszanki (np. wskutek zmniejszonego napełnienia cylindrów),

— ze wzrostem obciążenia silnika wyprzedzenie zapłonu powinno się zmniejszać, z uwagi na polepszanie się warunków spalania mieszanki, odpowiednio do zwiększonego napełnienia cylindrów oraz korzystniejszego składu i podwyższonego ciśnienia sprężania mieszanki w chwili zapłonu.