Siła hamowania

Siła hamowania, jaką można uzyskać na jednym kole samochodu, jest zmienna i zależy od przyczepności bieżnika opony tego koła do koła nawierzchni do jezdni. Jeżeli siła hamowania staje się większa niż siła przyczepności (Ph > Pp), wówczas obracające się dotychczas hamowane koło ulega zablokowaniu i bieżnik jego opony zaczyna Ślizgać się po nawierzchni, a samochód traci stateczność ruchu. Współczynnik przyczepności opony do nawierzchni jezdni może zmieniać się w dość szerokich granicach zależnie od rodzaju i jakości nawierzchni drogi, warunków atmosferycznych, stanu ogumienia itp. Skuteczność działania hamulców ocenia się na podstawie uzyskanych opóźnień lub wyników pomiaru drogi hamowania. Średnie opóźnienie hamowania obliczyć można w zależności: asr Vi/2S [m/sek2], gdzie: Vo — szybkość początkowa [m/sek] oraz S — droga hamowania [sek]. Droga hamowania nie zależy od ciężaru pojazdu i wzrasta proporcjonalnie do kwadratu szybkości jazdy. Tych dwóch stwierdzeń, bardzo ważnych gdy chodzi o bezpieczeństwo ruchu, większość kierowców nie uświadamia sobie w dostatecznej mierze. Nacisk na pedał. Określoną siłę hamowania uzyskuje sie przez wywarcie odpowiedniego nacisku na pedał hamulca. Maksymalny nacisk, który kierowca może wywrzeć swą stopą zależy od indywidualnych cech i dochodzi: dla mężczyzn do 100. . .200 kG, a dla kobiet do 70. . . 140 kG. Zwykle przyjmuje się, że nacisk na pedał hamulca np. samochodu osobowego N < 50 kG powinien zapewniać uzyskanie opóźnienia pojazdu w granicach 5. . .7 m/sek2. Związek pomiędzy naciskiem N na pedał hamulca a uzyskiwaną siłą rozpierającą P szczęki hamulca określa zależność: P N • • in • 1, gdzie ih przełożenie w układzie hamulcowym oraz — sprawność układu hamulcowego. [patrz też: serwis, serwis Fiat, Serwis Audi Wrocław, mercedes serwis warszawa ]

Moment tarcia

W okresie właściwego hamowania prędkość pojazdu zmniejsza się progresywnie, w stopniu zależnym od chwilowych opóźnień. Chwilowe opóźnienie jest proporcjonalne do chwilowego nacisku wywieranego na pedał hamulca. Pogląd o długości drogi hamowania w zależności od średnich opóźnień i początkowej prędkości pojazdu, przy założeniu, że okres reakcji kierowcy i uruchamiania hamulców wynosi 1 sek, daje poniższe zestawienie. Srednie opóźnienie (asy) jest mniejsze od maksymalnego i to tym bardziej, im dłuższa jest droga przebywana przez pojazd w Okresie reakcji kierowcy i uruchamiania hamulców. Cierny mechanizm hamulcowy działa dzięki wykorzystywaniu zjawiska tarcia mechanicznego, czyli dzięki istnieniu oporów przeciwstawiających się wzajemnemu poślizgowi po sobie dwóch stykających się powierzchni. Jeżeli przylegające powierzchnie przedmiotów A i B są dociskane do siebie silą P, wówczas silę styczną T, która przeciwstawia się wzajemnemu poślizgowi tych dwóch powierzchni, określa zależność: T = g P, gdzie: g współczynnik tarcia. Bębnowy mechanizm hamulcowy niezależnie od typu działa dzięki oporom tarcia pomiędzy bieżnią, czyli wewnętrzną walcową ścianką bębna, oraz dociskanymi do niej szczękami hamulcowymi, zaopatrzonymi w odpowiednie okładziny. Moment tarcia, przeciwdziałający obracaniu sie kola pojazdu, powstaje tylko podczas dociskania okładzin szczek do bieżni bębna. Dzięki przyczepności N bieżnika opony do nawierzchni, na obwodzie hamowanego koła, w miejscu styku bieżnika opony z nawierzchnią jezdni, występuje wówczas siła hamowania Ph skierowana przeciwnie do kie- runku ruchu pojazdu. Wielkość siły hamowania obliczyć można z zależności: Ph [kG], gdzie: Git — nacisk koła na jezdnie [kG], ah — opóźnienie pojazdu lm/sek2], g — przyspieszenie ziemskie (0,81 m/sek2). Chwilowe opóźnienie ruchu hamowanego samochodu zależy od wartości sił hamujących Ph na poszczególnych jego kołach. Im większe są siły hamujące, tym większe jest opóźnienie ruchu pojazdu. [patrz też: serwis, serwis Fiat, Serwis Audi Wrocław, mercedes serwis warszawa ]