Sposób pracy hamulców hydraulicznych

Sposób pracy hamulców hydraulicznych wyjaśnia zjawisko, że ciśnienie wywierane na ciecz wypełniającą pewną przestrzeń działa równomiernie we wszystkich kierunkach (tzw. prawo Pascala). Przykład — nacisk 100 kG wywierany na pojedynczy tłok pozwala uzyskać siłę 800 Przednie kG wywieraną przez osiem podobnych mechanizmy tłoków, przy czym droga przebywana przez tłok obciążony wspomnianą siłą 100 kG jest osiem razy dłuższa niż droga każdego z pozostałych tłoków. Ciśnienie wytworzone w przewodach hamulcowych określa stosunek nacisku na pedał [kG] do powierzchni tłoczka pompy [cm2], p N/F [kG/cm2], a wielkość siły działającej na szczeki wynosi P — p • j [kG], gdzie f wierzchnia tłoczka rozpieracza. Działanie układu hydraulicznego. Nacisk wywierany na pedał hamulca jest przenoszony na szczęki za pośrednictwem prawie nieściśliwej cieczy wypełniającej całkowicie instalacje. Wskutek obracania się dźwigni pedału hamulca, w pompie hamulcowej przesuwa się tłoczek, który wytłacza z jej cylindra płyn do przewodów układu. W mechanizmach hamulcowych kół rozsuwają się na zewnątrz i za pośrednictwem popychaczy dociskają szczęki do bębnów. Po zwolnieniu nacisku na pedał hamulca, sprężyny odciągające cofają szczeki do położenia spoczynkowego i jednocześnie wyciskają płyn z cylinderkow rozpieraczy z powrotem do układu hydraulicznego. Hydrauliczny układ uruchamiający może pracować przy stosunkowo wysokim ciśnieniu roboczym w instalacji, zwykle 50 . 100 kG/crn2. Dzięki temu wymiary pompy głównej i rozpieraczy są na ogól stosunkowo małe. Hydrauliczny układ uruchamiający powinien być absolutnie szczelny i nie powinny znajdować się w nim najdrobniejsze choćby ilości powietrza. Jeżeli bowiem w przewodach znajduje się powietrze, uzyskanie wymaganej sił hamowania może nastręczyć trudności, ponieważ znaczna część skoku pedału hamulca zostaje zużyta na sprężanie ściśliwego powietrza, W razie dość silnego zapowietrzenia może nawet zachodzić konieczność kilkakrotnego naciskania zwalniania pedału (tzw. pompowania) w celu wytworzenia wymaganego ciśnienia w układzie, a nadto mechanizmy poszczególnych kół działają często z niejednakową skutecznością. [więcej w: przekładnie zębate, prowadzenie ltd, Wypożyczalnia samochodów Gdańsk ]

Taśmowy mechanizm hamulcowy

Taśmowy mechanizm hamulcowy składa się z bębna i opasującej go taśmy, z reguły zaopatrzonej w okładzinę cierna. W samochodach taśmowe mechanizmy hamulcowe spotyka się obecnie tylko w planetarnych skrzynkach przekładniowych oraz niekiedy jako hamulce postojowe. Taśmowy mechanizm hamulcowy włącza się przez zaciśniecie taśmy wokół bębna, wskutek czego okładzina ślizgając sie po bieżni bębna utrudnia jego obracanie się. Zaciśniecie taśmy wokół bębna powoduje wystąpienie na obu jej końcach sił o różnych wielkościach To i to, co jest wynikiem samowzmacniania wskutek progresywnego dodawania sie sil tarcia działających na obwodzie bębna. Siła tarcia TB, będąca różnica Sił ciągnących na końcach taśmy, jest określona zależnością: TB To — to — (ego•9 — 1), gdzie: e = 2,7182 (podstawa logarytmu naturalnego, a 9 — kąt opasania, wyrażony w radianach. Jeżeli siłę To (większą) przejmuje wspornik wiążący taśmę z obudową, to wywierając siłę to (mniejszą) na drugi koniec taśmy uzyskać można znaczną siłę tarcia. Zjawisko to zachodzi tylko w jednym określonym kierunku obrotu bębna. Zmiana kierunku obrotu bębna na przeciwny powoduje znaczne zmniejszenie się siły tarcia, co pociąga za sobą proporcjonalne zmniejszenie się skuteczności działania hamulca. Wspomnianej niedogodności zapobiega się przez zamocowanie taśmy do wspornika w środku i napinanie jej przez jednoczesne naciąganie obu końców. Taśma jest w takim przypadku podzielona na dwa odcinki, i jeden z nich współpracuje zawsze z bębnem współbieżnie a drugi przeciwbieżnie, dzięki czemu hamulec działa z jednakową skutecznością bez względu na kierunek obrotu bębna. Tarczowe mechanizmy hamulcowe Tarczowy mechanizm hamulcowy różni się w zasadzie od bębnowego tylko tym, że zadania bębna spełnia sztywna tarcza. Współpracujące ślizgowo z tarczą hamulca elementy cierne dociskane są równolegle do osi obrotu koła lub wału (a nie promieniowo jak w mechanizmie bębnowym). Tarczowy mechanizm hamulcowy może być wykonany jako: mechanizm z tarczą wirującą; związana z kołem lub wałem tarcza cierna obraca się i jest hamowana przez dociskanie przesuwnych szczek osadzonych w nieruchomej obudowie. mechanizm z tarczą nieruchomą; związana z kołem lub wałem obudowa obraca się i jest hamowana dzięki dociskaniu odpowiednich elementów ciernych do trwającej w bezruchu, țarczy ciernej lub wskutek rozsuwania członów tarczy cierne]. [podobne: spedycja towarów, prowadzenie ltd, okucia do szkła ]