Zawór nadciśnieniowy

Dopływ cieczy nad zawór jest ograniczony dławikiem i dławikiem w głowicy. W momencie, gdy siła od sprężyny będzie większa niż siła od ciśnienia — tłoczek cofnie się zamykając gniazdo zaworu stożkowego. Ciśnienie wyrówna się pod i nad zaworem, a tym samym zostanie on zamknięty siłą od sprężyny i dodatkowo siłą od ciśnienia. Jeżeli przy pracującej pompie układu ciecz nie powinna trafiać do odbiornika, to należy otworzyć zawór, łącząc w ten sposób przestrzeń nad zaworem z przelewem, co spowoduje zanik siły od ciśnienia nad zaworem. Zawór uniesie się do góry otwierając przepływ z przestrzeni roboczej P na przelew T. Podobnie działa zawór nadciśnieniowy (przelewowy) włączony w układ napędu silników płyt wibracyjnych zagęszczających tłuczeń od czół podkładów, jak również zawór włączony w układ rozwierania łap. Wyrównywanie ciśnień pod i nad zaworem odbywa się przez dławik (otwór kalibrowany) znajdujący się w zaworze. Wzrost ciśnienia powoduje bezpośrednio otwarcie zaworu stożkowego. Zawór rozładowania pompy służy do utrzymywania wymaganego ciśnienia w układzie hydraulicznym i przełączania pompy na przelew w razie napełnienia układu i utrzymywania się wymaganego ciśnienia. Ponadto zawór służy do przełączania pompy także na przelew w przypadku, gdy pompa nie powinna tłoczyć cieczy do układu hydraulicznego. Zawór rozładowania pompy włącza się do układu szeregowo. W płycie montażowej jest wmontowany zawór zwrotny, uniemożliwiający cofanie się cieczy z układu do pompy. W razie nagłego zgaśnięcia silnika spalinowego maszyny (pompa również przestaje pracować) istnieje możliwość doprowadzenia maszyny do stanu transportowego wykorzystując ciśnienie zmagazynowane w akumulatorze hydraulicznym. Brak zaworu zwrotnego uniemożliwiłby wykonanie takiej operacji. [hasła pokrewne: serwis vw warszawa, serwis volkswagen warszawa, naprawa samochodów kraków ]

Ciśnienie w akumulatorze

Jest rzeczą szczególnie ważną, aby akumulator był napełniany wyłącznie czystym azotem i najwyżej do ciśnienia 8 MN/m2. Jedynie w układzie głównym równolegle z akumulatorem hydraulicznym zastosowany jest zawór bezpieczeństwa, który jest stale zamknięty (ustawiony na 17 MN/m2, tj. 170 at) i otwiera się jedynie w razie niebezpiecznego wzrostu ciśnienia (np. ciśnienia zwrotnego — od siłowników układu roboczego). Ciśnienie dochodzące do silnika wibracji dochodzi również na króciec P. W zaworze ciśnienie wyrównuje się przechodząc kanałami okrężnymi w kadłubie, wstawce, głowicy i tłoczku. Tym samym zawór będzie zamknięty, gdyż z góry działa na niego większa siła (od sprężyny i od ciśnienia cieczy) niż od dołu, gdzie działa tylko siła od ciśnienia cieczy, lecz również jest mniejsza ze względu na to, że ciśnienie działa na mniejszą powierzchnię zaworu. Gdyby w układzie ciśnienie wzrosło powyżej MN/m2 (170 at), wówczas siła od ciśnienia cieczy działająca na tłoczek pokona siłę od sprężyny ściskanej śrubą i otworzy gniazdo zaworu stożkowego, łączące przestrzeń nad zaworem z przelewem T. Nad zaworem przestanie działać siła od ciśnienia cieczy, pozostanie jedynie siła od sprężyny, lecz jest ona mniejsza niż siła od ciśnienia cieczy pod zaworem, a tym samym zawór przelewowy unosi sie do góry otwierając przelew z przestrzeni P do T. [hasła pokrewne: serwis vw warszawa, serwis volkswagen warszawa, naprawa samochodów kraków ]