Działanie dławika regulowanego jednokierunkowego

Ciecz płynąca z kierunku A do Al nie jest dławiona, ponieważ dopływ do komory wewnętrznej dławika jest większy niż odpływ, w związku z czym w komorze tej panuje ciśnienie umożliwiające przesunięcie zaworu. Natomiast ciecz płynąca z kierunku Al do A jest dławiona, gdyż dopływ do komory w tym przypadku jest mniejszy niż odpływ, a więc nie może nastąpić przesunięcie zaworu. Siłą rzeczy przepływ w tym kierunku jest ograniczony. Regulacji przepływu dokonuje się za pomocą śruby, przesuwającej w jedną bądź w drugą stronę zawór. Zawory dławiące są włączone w układ sterowania zaworu głównego w taki sposób, że stawiają opór przesuwaniu się suwaka tłoczkowego rozdzielacza głównego. Wzmacniacze hydrauliczne. Do automatycznego sterowania układem nasuwania toru w podbijarkach DUOMATIC 06-32-SLC i MD-07-32 oraz układu niwelacji w podbijarkach MD-07-32 zastosowano wzmacniacze hydrauliczne, w których moc strumienia roboczej cieczy wylotowej jest o wiele większa niż moc strumienia wykorzystanego do sterowania nim. Zastosowany w tych podbijarkach wzmacniacz hydrauliczny jest typu „dysza-przesłona”, z mechanicznym sprzężeniem zwrotnym. W położeniu zasadniczym ciecz pod ciśnieniem 12 MN/m2 (120 at) przepływa z układu hydraulicznego przez filtr wysokiego ciśnienia, kanał płyty montażowej do wzmacniacza. We wzmacniaczu ciecz jeszcze raz jest oczyszczana przez filtr i przepływa z obu czołowych stron suwaka tłoczkowego do dwu symetrycznie usytuowanych naprzeciw siebie dysz, między którymi znajduje się sterowana elektromagnetycznie przesłona. W położeniu zasadniczym przesłona zajmuje środkowe położenie tworząc jednakowe szczeliny z każdą z dysz. Strumienie cieczy wypływające z dysz są równe i w związku z tym po obu stronach suwaka tłoczkowego panuje jednakowe ciśnienie cieczy roboczej, które utrzymuje suwak w położeniu środkowym. Obie przestrzenie siłowników hydraulicznych są połączone z przelewem do zbiornika. W razie istnienia błędu w torze na cewkę zostanie podane napięcie z nadajnika krótkiej cięciwy układu namiarowego nasuwania. [patrz też: instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, serwis mitsubishi, skup samochodów ]

Sprawność układu hamulcowego

Sprawność układu hamulcowego zależy od konstrukcji mechanizmów hamulcowych i układu uruchamiającego oraz od ich stanu technicznego. Przy zadowalającym stanie technicznym hamulców sprawność układu mechanicznego wynosi zwykle 0,6. . .0,75, a układu hydraulicznego sięga 0,9. W miare pogarszania się stanu technicznego hamulców sprawność układu maleje, niekiedy znacznie poniżej 0,5. Przemiana energii podczas hamowania. Energia kinetyczna Ek poruszającego się z szybkością v [m/sek] pojazdu o cieżarze G [kG] wynosi: Ek G • v2/2g [kGm], g zie: g — przyspieszenie ziemskie (9,81 m/sek2). Podczas hamowania energia ta, pomijając zjawiska o małym znaczeniu, zamieniona zostaje na ciepło Q, którego ilość określić można z zależności Q = Ek/427 [kcal]. Jeżeli więc np. samochód osobowy Średniej klasy o ciężarze całkowitym G 1500 kG porusza się z prędkością V 120 km/godz (v = 33,3 misek), to wskutek zahamowania tego pojazdu wywiązuje się ciepło w ilości Q — (1/427) • (1500 • • 33,32/2 9,81) 200 kcal. Podczas hamowania mogą wywiązywać sie więc znaczne ilości ciepła, co uwzględnia się przy konstruowaniu mechanizmów hamulcowych i dąży się do zapewnienia możliwie skutecznego chłodzenia rozgrzewających się części. Moment hamujący. Przyjmując najprostszy układ szczek w bębnowym mechanizmie hamulcowym P, (rys. 68-4), moment tarcia szczęki lewej (Ml) i prawej (Mg) można wyznaczyć z następujących zależności PI (a + c) go • r c — go• r c + go• r gdzie: PI i Pe — siły rozpierające, działające odpowiednio na szczękę lewą i prawą, a — odległość środka bębna od linii działania sil rozpierających, c — odległość osi obrotu szczęk od środka bębna oraz go — współczynnik tarcia pomiędzy okładziną szczęki a bieżnią bębna. Całkowity moment hamujący koło pojazdu Mil jest suma momentów hamujacych poszczególnych szczęk: A4h Ml + M2. Naciski jednostkowe. W celu zapewnienia możliwie równomiernego zużywania się okładzin szczęk hamulcowych dąży sie zwykle, aby naciski jednostkowe pomiędzy okładzinami obu szczek i bieżnią były jednakowe. Uzyskuje sie to przez niesymetryczność kątów przylegania szczęk, a wiec przy stałej szerokości szczęki — przez zastosowanie różnych powierzchni przylegania do bębna okładzin szczęki rozkład powierzchni ciernych prawej i lewej. [podobne: autoholowanie, skup samochodów, wózki widłowe ]