Taśmowy mechanizm hamulcowy

Taśmowy mechanizm hamulcowy składa się z bębna i opasującej go taśmy, z reguły zaopatrzonej w okładzinę cierna. W samochodach taśmowe mechanizmy hamulcowe spotyka się obecnie tylko w planetarnych skrzynkach przekładniowych oraz niekiedy jako hamulce postojowe. Taśmowy mechanizm hamulcowy włącza się przez zaciśniecie taśmy wokół bębna, wskutek czego okładzina ślizgając sie po bieżni bębna utrudnia jego obracanie się. Zaciśniecie taśmy wokół bębna powoduje wystąpienie na obu jej końcach sił o różnych wielkościach To i to, co jest wynikiem samowzmacniania wskutek progresywnego dodawania sie sil tarcia działających na obwodzie bębna. Siła tarcia TB, będąca różnica Sił ciągnących na końcach taśmy, jest określona zależnością: TB To — to — (ego•9 — 1), gdzie: e = 2,7182 (podstawa logarytmu naturalnego, a 9 — kąt opasania, wyrażony w radianach. Jeżeli siłę To (większą) przejmuje wspornik wiążący taśmę z obudową, to wywierając siłę to (mniejszą) na drugi koniec taśmy uzyskać można znaczną siłę tarcia. Zjawisko to zachodzi tylko w jednym określonym kierunku obrotu bębna. Zmiana kierunku obrotu bębna na przeciwny powoduje znaczne zmniejszenie się siły tarcia, co pociąga za sobą proporcjonalne zmniejszenie się skuteczności działania hamulca. Wspomnianej niedogodności zapobiega się przez zamocowanie taśmy do wspornika w środku i napinanie jej przez jednoczesne naciąganie obu końców. Taśma jest w takim przypadku podzielona na dwa odcinki, i jeden z nich współpracuje zawsze z bębnem współbieżnie a drugi przeciwbieżnie, dzięki czemu hamulec działa z jednakową skutecznością bez względu na kierunek obrotu bębna. Tarczowe mechanizmy hamulcowe Tarczowy mechanizm hamulcowy różni się w zasadzie od bębnowego tylko tym, że zadania bębna spełnia sztywna tarcza. Współpracujące ślizgowo z tarczą hamulca elementy cierne dociskane są równolegle do osi obrotu koła lub wału (a nie promieniowo jak w mechanizmie bębnowym). Tarczowy mechanizm hamulcowy może być wykonany jako: mechanizm z tarczą wirującą; związana z kołem lub wałem tarcza cierna obraca się i jest hamowana przez dociskanie przesuwnych szczek osadzonych w nieruchomej obudowie. mechanizm z tarczą nieruchomą; związana z kołem lub wałem obudowa obraca się i jest hamowana dzięki dociskaniu odpowiednich elementów ciernych do trwającej w bezruchu, țarczy ciernej lub wskutek rozsuwania członów tarczy cierne]. [podobne: spedycja towarów, prowadzenie ltd, okucia do szkła ]

Hamulce bębnowe

Hamulce bebnowe są dociskane do bębna przez dwa hydrauliczne rozpieracze dwustronnego działania, zaopatrzone w urządzenia regulujące luz szczęki. Podczas hamowania rozpierane szczeki są zabierane przez bęben tak długo, aż koniec jednej z nich oprze się o kapturek dociśnięty do korpusu cylindra rozpieracza. Ponieważ kierunek obrotu bębna nie ma w tym przypadku znaczenia, mechanizm TWINPLEX działa z jednakową skutecznością zarówno podczas ruchu pojazdu do przodu, jak i do tyłu. Podobnie działa mechanizm hamulcowy systemu HI-TORK z tą jednak różnica, że podczas jazdy samochodu do tyłu szczęki pracują podobnie jak w zwykłym układzie S IMPLEX. Dwustronny rozpieracz hydrauliczny bezpośrednio działa na koniec jednej szczeki i pośrednio, poprzez dźwignię na szczękę drugą. Rozpieracz zawiera dwa cylinderki, z których dolny ma dwa razy mniejszą średnicę niż górny. Ponieważ tłoczek dolnego cylinderka działa na szczękę poprzez dźwignię o przełożeniu 4 : 1, siły rozpierające wywierane na obie szczęki są jednakowe. Podczas hamowania w okresie ruchu pojazdu do przodu (kierunek obrotu bębna zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) obie szczęki działają jako współbieżne. Natomiast podczas jazdy do tylu szczęka dociskana za pośrednictwem dźwigni pracuje jako przeciwbieżna, a szczęka dociskana bezpośrednio, po zmianie dolnego punktu oparcia na górny działa jako współbieżna. Wieloszczekowe mechanizmy hamulcowe. Rzeczywista skuteczność hamowania za leży nie tylko od konstrukcji mechanizmu hamulcowego lecz również i od własności fizycznych materiału ciernego, z którego wykonane są okładziny szczek. Ze względu na trudne warunki pracy materiał na okładziny szczęk hamulcowych powinien odpowiadać określonym wymaganiom. Najważniejsze z nich to: — stałość właściwości ciernych (współczynnika tarcia pomiędzy okładziną i bębnem) niezależnie od temperatury i miejscowych nacisków; współczynnik tarcia wynosi zwykle 0,25. . .0,4. — zadowalająca odporność na ścieranie, — znaczna wytrzymałość mechaniczna, zwłaszcza na ściskanie, zginanie i ścinanie, — jednorodność produkcyjna tak pod względem struktury wewnętrznej, jak i wymiarów. [patrz też: spedycja towarów, zamiatarki, Przewóz Osób ]