Charakterystyka wyprzedzenia zapłonu

Spalanie mieszanki, czyli proces zamiany energii chemicznej paliwa w energię cieplną, rozpoczyna się już w okresie suwu sprężania, np. wskutek iskrzenia pomiędzy elektrodami świecy, i trwa jeszcze po wykonaniu przez tłok zwrotu zewnętrznego, kończąc się dopiero podczas suwu rozprężania (punkt S), W procesie spalania wyróżnić można poglądowo — okres niewidocznego spalania, kiedy tworzy się front płomienia, oraz okres spiętrzania ciśnienia (Z-H), któremu towarzyszy początkowo zmniejszanie się objętości gazów (pojemności komory spalania — Z-O), a następnie zwiększanie sie tej objętości (O-H).

Wyprzedzenie zapłonu. Aby uzyskać możliwie korzystny przebieg spalania mieszanki w cylindrze, trzeba ją zapalać pod koniec suwu sprężania, nim jeszcze tłok wykona zwrot zewnętrzny (ZZ) — ponieważ proces spalania rozwija się i trwa przez pewien okres czasu. Zapłon mieszanki następuje więc wcześniej niż tłok osiąga zwrot zewnętrzny, czyli z odpowiednim wyprzedzeniem, które określa się powszechnie kątem obrotu walu korbowego, od chwili wywołania iskrzenia pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej do chwili osiągnięcia przez tłok położenia zwrotu zewnętrznego.

Najkorzystniejsze wyprzedzenie zapłonu zawiera się zwykle w zakresie 15. . Read more… »

System P. M. SILTO

Jednosekcyjna pompa wtryskowa zespolona z rozdzielaczem, wyróżniająca się hydraulicznym sterowaniem dawkowania. Pompy wtryskowe P. M. SILTO są stosowane jako osprzęt silnikow wysokoprężnych o niewielkich mocach znamionowych (50. KM) i bardzo wysokich znamionowych prędkościach (do 5000 obr/min).

Podczas roboczego suwu tłoczka głównego, po przesłonięciu wylotu kanalika zasilającego olej napędowy jest wytłaczany z komory tłoczenia jednocześnie przez zaworek tłoczący i zaworek cylindryczny. Read more… »

Pompa wtryskowa model PDA

Pompa wtryskowa model PDA wyróżnia się całkowicie zmienioną konstrukcją i zastosowaniem sekcji tłoczącej o dwóch tłoczkach poruszających się przeciwbieżnie. Wersja ta stanowi poniekąd odmianę systemu ROOSA MASTER, z zachowaniem zasady sterowania dawkowaniem i wprowadzeniem niezbyt istotnych modyfikacji konstrukcyjnych.

System CAV DPA. Jednosekcyjna pompa wtryskowa zespolona z rozdzielaczem jest bazowana na systemie ROO SA MASTER i wyróżnia się brakiem jakichkolwiek łożysk tocznych, zaworków odcinających, sprężyn lub kół zębatych, CO stanowi godne podkreślenia osiągniecie konstrukcyjne. Pompy wtryskowe CAV DPA spotyka się głównie w osprzęcie silników wysokoprężnych o małych i średnich mocach znamionowych, lecz o wysokich znamionowych prędkościach biegu (do 4000 obr/min).

Olej napędowy ze zbiornika paliwa zasysa pompa zasilająca i doprowadza poprzez filtr dokładnego oczyszczania do pompy przetłaczającej. Zadanie pompy przetłaczającej polega na zasilaniu urządzenia dawkującego Olejem napędowym, dopływającym pod niezmiennym nadciśnieniem. [przypisy: techcar tychy, www moto gratka, poszerzanie felg stalowych ]

Urządzenie dawkujące składa się z zaworka odmierzającego oraz mechanizmu sterującego, sprzężonego z regulatorem obrotów i poprzez układ przeniesienia z pedałem przyspieszenia. Read more… »

Pompy wtryskowe z rozdzielaczami

Zamiast wielosekcyjnej pompy wtryskowej, rzędowej lub walcowej, zastosować można zespól w postaci jednosekcyjnej pompy wtryskowej, współpracującej z rozdzielaczem kierującym odmierzone już dawki oleju napędowego przez oddzielne przewody wysokiego ciśnienia do poszczególnych wtryskiwaczy. Pozwala to znacznie zmniejszyć liczbę dokładnie obrabianych części, uprościć układ i ograniczyć ciężar urządzenia wtryskowego.

 Produkcja jednosekcyjych pomp wtryskowych z rozdzielaczami nastręcza jednak poważne trudności konstrukcyjno-technologiczne. Z tego względu jak dotychczas podzespoły takie dość rzadko spotyka się w osprzęcie samochodowych silników wysokoprężnych.

System AMERICAN BOSCH. Jednosekcyjna pompa wtryskowa jest zespolona z rozdzielaczem i wyróżnia się zastosowaniem tłoczka, który obracając się wykonuje ruchy posuwisto-zwrotne. [przypisy: techcar tychy, www moto gratka, poszerzanie felg stalowych ]

Cykl pracy sekcji tłoczącej obejmuje dwa powtarzające się na przemian suwy tłoczka — napełniania i roboczy. Tłoczek jednocześnie obraca się w cylinderku i przebywając środkowe części swych suwów roboczych doprowadza dawki oleju napędowego kolejno do poszczególnych wtryskiwaczy. Read more… »

Sprężyna regulatora

Suwak wraz z tulejami upustowymi zbliża sie do środkowego członu obudowy, ściskając coraz bardziej sprężynę regulatora, a więc zmniejszając dawkowanie. Regulator hydrauliczny działa zatem jako nastawny, czyli utrzymuje ustawioną prędkość biegu silnika, bez względu na jego obciążenie zewnętrzne, jeśli nie przekracza ono dopuszczalnego.

Wskutek wciskania pedału przyspieszenia drążek sterujący wsuwa się w głąb pompy wtryskowej i słabnie dławienie przepływu oleju napędowego przez kalibrowany kanalik z komory upustowej do komory zasilania. Wówczas obniża się ciśnienie upustu i wskutek zmniejszania się różnicy ciśnień działającej na tylny czop ślizgowy suwaka, niemal od razu przemieszcza się on w nowe położenie równowagi — odpowiednio zwiększając dawkowanie. Natomiast w razie zmniejszania nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia nurnik sterujący przysłania przelot kalibrowanego kanalika i wobec podwyższania się ciśmenia upustu prawie natychmiast maleje dawkowanie. W rezultacie każdemu położeniu pedalu przyspieszenia odpowiada tylko jedna określona prędkosc biegu silnika, utrzymywana przez regulator hydrauliczny bez względu na obciążenie silnika.

Aby zapewnić możliwie regularny bieg jałowy silnika, pompę wtryskową MONO-CAM wyposaża się często w zlożony regulator hydrauliczno-podciśnieniowy. Read more… »

Zapłon niskonapięciowy

Klasyczne systemy zapłonu zapewniają dostatecznie silne wyładowania iskrowe pomiędzy elektrodami świec zapłonowych tylko w umiarkowanych zakresach częstotliwości zapłonu. Aby podwyższyć dopuszczalną częstotliwość zapłonów i niezawodnośc działania akumulatorowych układów zapłonu stosuje się rozmaite środki i metody, jak np.: regulowanie natężenia prądu płynącego w uzwojeniu pierwotnym cewki zapłonowej za pomocą opornika o oporności zmieniającej się w rozległych granicach zależnie od temperatury, instalowanie zespołu podwójnych przerywaczy zamiast pojedynczego, wyposażanie silnika w dwa pracujące równolegle układy zapłonowe i inne.

Wszystkie tego rodzaju sposoby nie eliminują jednak całkowicie wad klasycznych systemów zapłonu iskrowego. Dalsze podwyższanie znamionowych prędkości biegu silników 0 zapłonie elektrycznym uwarunkowane jest w dużym stopniu zastosowaniem nowych systemów zapłonu, zapewniających wymagane napięcie zapłonu bez względu na częstotliwość zapłonów lub specjalnych (np. zapłon 25 niskonapięciowy lub elek- 20 tronowy). [więcej w: techcar tychy, www moto gratka, poszerzanie felg stalowych ]

Zapłon niskonapięciowy. Obecnie spotyka się w praktyce dwa odmienne systemy zapłonu niskonapięciowego wielkiej częstotliwości. Read more… »

Zapłon iskrownikowy

Zapłon iskrownikowy odznacza się bardzo prostym układem i wybitną niezawodnością działania, ponieważ nie wymaga zasilania z jakiegoś źródła prądu. Typowy układ zapłonu iskrownikowego składa się z iskrownika oraz świec zapłonowych i ich przewodów. Istotną wadą zapłonu iskrownikowego jest konieczność stosowania dość skomplikowanego konstrukcyjnie i kosztownego iskrownika, którego wbudowanie nastręcza niekiedy trudności. Zapłon iskrownikowy działa identycznie jak zapłon akumulatorowy, przy czym jedyna zasadniczą różnica polega na wytwarzaniu przez iskrownik impulsów wysokiego napięcia kosztem dostarczanej z zewnątrz pracy mechanicznej. Ujmując poglądowo iskrownik spełnia zadania źródła prądu, cewki zapłonowej, przerywacza, a niekiedy i rozdzielacza w zapłonie akumulatorowym. Read more… »

Systemy zapłonu elektrycznego

Obecnie niemal powszechnie stosuje się jeszcze wciąż dwa systemy zapłonu iskrowego — akumulatorowy oraz iskrownikowy. Inne systemy zapłonu elektrycznego, jak: piezoelektryczny, elektrostatyczny, elektronowy i inne dopiero zaczynają wchodzić w użycie.

Zapłon akumulatorowy odznacza się stosunkowo prostym układem polaczeń oraz nieskomplikowaną konstrukcją i łatwością instalowania podzespołów. Typowy układ zapłonu akumulatorowego składa się z następujących głównych podzespołów : cewka zapłonowa, przerywacz, świece zapłonowe oraz źródło prądu (akumulator, a podczas pracy silnika i ponadto rozdzielacz ).

Działanie zapłonu akumulatorowego. Wskutek przepływu pobieranego z akumulatora prądu przez uzwojenie pierwotne cewki zapłonowej wytwarza ono pole magnetyczne. Kiedy w wyniku unoszenia młoteczka przez krzywkę rozewrą się styki przerywacza, obwód pierwotny zostaje nagle otwarty i wskutek przerwania przepływu prądu zanika pole magnetyczne wytwarzane przez uzwojenie pierwotne, czemu towarzyszy zaindukowanie w uzwojeniu pierwotnym napięcia samoindukcji. Read more… »

Iskra zapłonowa

Maksymalna liczba dostatecznie intensywnych iskier zaplonowych w ciągu minuty zależy od właściwości urządzenia zapłonowego i jest ograniczona z rozmaitych względów, przy czym istotne znaczenie mają czynniki zarówno mechaniczne, jak i elektryczne. Wobec dosć powszechnych obecnie dążności do podwyższania znamionowych prędkości biegu silników o zapłonie iskrowym, częstotliwości zapłonów uzyskiwane przy użyciu klasycznych urządzeń zapłonowych okazują się coraz częściej niewystarczające.

Intensywność iskrzenia świecy zapłonowej. Minimalna energia wyładowania iskrowego pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej, konieczna do zapalenia nieruchomej mieszanki palnej benzyny i powietrza, zależy głównie od wspólczynnika składu mieszanki. Jednocześnie energia wyładowania iskrowego w dużym stopniu wpływa na intensywność zapalania sie mieszanki, zwłaszcza podczas rozruchu zimnego silnika.

Znaczne zwiększanie energii wyładowania iskrowego ponad minimum konieczne do niezawodnego powodowania zapłonu mieszanki mija sie jednak z celem, ponieważ prawie nie ma wpływu na przebieg spalania w cylindrze. Stosowane obecnie urządzenia zapłonu na ogól mogą wytwarzać wyładowania czas jego pracy z pełnym obciążeniem (z całkowitym uchyleniem przepustnicy w gaźniku), kiedy napełnienie cylindrów oraz końcowe ciśnienie sprężania mieszanki dochodzą do maksimum. Read more… »

Charakterystyka wyprzedzenia zapłonu – c.d.

— im bardziej chwilowy skład mieszanki odbiega od najkorzystniejszego (N 0,8. . .0,9), tym wyprzedzenie zapłonu powinno być większe, co zapewnia niezbędne wydłużenie okresów spalania zubożonej lub wzbogaconej mieszanki,

— im większa jest odporność przeciwstukowa (liczba oktanowa) paliwa, tym wyprzedzenie zapłonu powinno być większe, odpowiednio do zmniejszonej skłonności paliwa do zapłonu.

Wpływ prędkości biegu silnika na najkorzystniejsze wyprzedzenie zapłonu określają zależności pomiędzy użyteczną mocą silnika (pracującego ze stałą prędkością biegu całkowicie uchyloną przepustnicą w gaźniku) oraz wyprzedzeniem zapłonu. Powtarzając pomiary przy różnych stałych prędkościach obrotowych wału korbowego, np. w odstępach co 500 obr/min, otrzymuje się rodzinę

Wykres taki uzupełnia się zwykle krzywą obrazującą granice stukania, czyli początku spalania detonacyjnego. Read more… »